Szkolenia BHP

Ocena ryzyka zawodowego

Przeprowadzenie oceny ryzyka wynika z przepisów ustawy - Kodeks Pracy oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 26. 09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp. Dotyczy zagrożeń przy wykonywanej pracy oraz koniecznością poinformowania o nim pracowników.

Czym jest „ryzyko zawodowe”? Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 129, poz. 844 z póź. zm., jest to "prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy".

Ryzyko zawodowe jest to „prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy” (Polska Norma PN-N-18002).

Ocenę ryzyka zawodowego należy wykonywać regularnie i modyfikować w razie zwiększenia zagrożenia na stanowiskach pracy.

Ocenę ryzyka zawodowego należy wykonać:

  1. przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
  2. przy wprowadzaniu zmian organizacyjno-technologicznych stanowiska pracy
  3. w przypadku zdarzenia wypadkowego
  4. po wprowadzeniu zmian w istniejących już środkach ochronnych
  5. nakaz PIP lub PIS